Vlaamse overheid

Over Vlaamse overheid

Als centrale diensten van het GO! hebben we de opdracht om ons GO! wendbaar en met daadkracht te
positioneren als het onderwijs van én voor de Vlaamse Gemeenschap, samen met alle collega’s over heel
het net.
We nemen onze opdracht op als geëngageerde professional met een open geest en met veel
ondernemingszin.
We handelen overeenkomstig het PPGO! en de kernwaarden:
• respect
• oprechtheid/eerlijkheid
• gelijkwaardigheid
• openheid
• engagement
• betrokkenheid
We nemen de rol op om het PPGO! als ambassadeur uit te dragen. We werken actief mee aan ‘samen
leren samenleven’.
We beogen binnen het GO! centrale diensten sterke actieve teams die volgens de principes van het nieuwe
werken functioneren (ondernemend, geëngageerd, flexibel en hybride werken, verminderde bureaucratie,
participatieve besluitvorming, …)
Als leidinggevende van zo een team handel je op een open en authentieke wijze overeenkomstig de
genoemde waarden van het GO!. Je bent een verbindingspersoon die met een groot engagement vanuit
het PPGO! en de visie richting geeft en het strategisch overzicht bewaart. Je hebt de rol om te zien of de
prestaties behaald worden zoals ze vooraf zijn afgesproken of dat ze bijgestuurd moeten worden.
Je stuurt aan op een sterke teamwerking en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je geeft
vertrouwen en responsabiliseert je team. Je stimuleert ondernemerschap.
Je combineert talenten uit alle hoeken van de organisatie en daarbuiten. Je bundelt krachten door de
sterktes van elkaar te laten groeien.
De afdeling Infrastructuur (Infra) zorgt voor inspirerende, innovatieve leeromgevingen in veilige, gezonde
en comfortabele gebouwen die de favoriete leerplek vormen van elke lerende die voor het GO! kiest.
De missie omvat verschillende componenten:
1. Boeiende en innovatieve leeromgevingen die ‘school als concept’ omzetten in de praktijk, het
welbevinden bevorderen en optimaal leren stimuleren;
2. Elke lerende die kiest voor het GO!, heeft plaats;
3. Veiligheid en gezondheid zijn basisvoorwaarden voor goede huisvesting;
4. Comfort, omschreven als ‘warm, droog en proper’, definieert een minimale basiskwaliteit.
De afdeling werkt zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Daarbij zijn volgende principes de leidraad:
• De afdeling benut de kracht van het samenwerken tussen scholengroepen en centrale diensten De afdeling denkt creatief, werkt oplossingsgericht en is ondernemend. Ze verkent nieuwe paden.
• De afdeling is realistisch en focust op wat ze met beschikbare (uitgebreide) middelen wel kunnen
doen, niet op wat allemaal zou moeten.
• De afdeling zorgt voor transparantie, zowel wat betreft status van projecten, als voor wat mogelijk
is en wat niet.
De afdeling infrastructuur kan niet alle taken zelf opnemen. Ze doet daarom een beroep op expertise van
anderen en ontwikkelt partnerships.
De meeste medewerkers van de afdeling werken projectmatig, op bouwprojecten, vastgoedprojecten,
programma’s of beleidsprojecten. Daarnaast volgen veel medewerkers inhoudelijk een specifiek
kennisdomein op.
De opdrachten van de afdeling worden gerealiseerd via 4 teams:
• Team patrimoniumbeheer
• Infrastructuurbeleidsontwikkeling (school als concept, energiebeleid)
• Patrimoniumbeheer en infrastructuurwerken optimaliseren en ondersteunen (ontwikkeling
van instrumenten en kaders, beheersplannen, betrouwbare en actuele kennis van
patrimonium) ten behoeve van de scholengroepen en de afdeling infrastructuur van de
centrale diensten
• Patrimoniumdata en ondersteunende systemen (data actueel houden, data ontsluiten en
processen ondersteunen via FMIS en GIS)
• Team huisvestingsstrategie
• Patrimoniumontwikkeling – uitvoeren tactisch patrimoniumbeleid (huisvestingsplannen,
potentiële projecten detecteren, selecteren en conceptueel uitwerken
• Vastgoedprojecten (verkopen, aankopen, zakelijke rechten)
• Team projectmanagement bouw
• Portfoliobeheer, Projectmanagementoffice en projectmanagement van bouwprojecten en
bouwprogramma’s
• Team contractmanagement
• Contractmanagement en financieel beheer bouwprojecten, programma’s, vastgoed en
fiscaliteit i.v.m. infrastructuur, incl. aankoopbeleid infrastructuur en juridische ondersteuning

Openstaande vacatures

Vacatures geplaatst door Vlaamse overheid

Geen actuele vacatures.

Sector
Overheid